Møtet ble holdt i Risvollan b.l. sitt nye administrasjonsbygg i Asbjørn Øverås vei 1, onsdag den 8. mars kl. 1800

 1. Åpning. Leder Jarle Aune åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Møteinnkallingen ble godkjent.
 2. Valg av møteleder og referent. Tore Kiste ble valgt som møteleder og Harry Sollie som referent.
 3. Årsberetning. Den ble lest opp av Harry Sollie samtidig som den ble vist på bildeframviser. Den ble enstemmig
 4. Regnskap og budsjett. Leif Engen ga god orientering, og dette ble godkjent. Tore leste opp skriv fra revisor der han 
godkjente regnskapet.
 5. Medlemskontingenten beholdes som den er. 150 kr for enkeltpersoner og 200 kr for ektepar/samboere.
 6. Innkomne forslag. Ingen forslag.
 7. Valg. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Nytt styre for 2017

 • Leder Jarle Aune 1 år Ikke på valg
 • Nestleder Tore Kiste 2 år Gjenvalg
 • Kasserer Leif Engen 1 år Ikke på valg
 • Sekretær Harry Sollie 2 år Gjenvalg
 • Arkivansvarlig/nettredaktør Øivind Haugen 1 år Ikke på valg
 • Styremedlem Oddhild Rognø 1 år Ikke på valg
 • Styremedlem Lilian Hole 2 år Ny
 • Varamedlem Ingrid Flaa Dahl 1 år Ikke på valg
 • Varamedlem Arvid Gundersen 2 år Gjenvalg
 • Varamedlem Per Joar Jensen 1 år Ikke på valg
 • Revisor Knut Arild Johansen Dyb 1 år Ikke på valg
 • Vararevisor Arvid Kobberød 1 år Ikke på valg
 • Valgkomite Marit Lindstad 1 år Ikke på valg
 • Valgkomite Ole Johannes Solem 1 år Ikke på valg
 • Valgkomite Gunnar Servold 2 år Gjenvalg

I tillegg ble det valgt ledere i Bokkomitee og Arrangementkomite

 • Bokkomite leder Ingrid Flaa Dahl 2 år Nytt
 • Arrangementkomite leder Lillian Hole 1 år Ikke på valg

Jarle Aune tok opp spørsmålet om hvordan medlemmene stilte seg til en eventuell forhøyelse av kontingenten i 2018. Det var ingen motforestillinger til det. Styret vurderer senere om det vil være behov for en endring fra 150 til 200 kroner fra neste år.

Marit Lindstad informerte om at Elin Rø Ludvigsen det siste året har mottatt Kongens fortjenstmedalje. Elin var også til stede.

Ingrid Flaa Dahl er redaktør av årboka 2017 og hun oppfordret medlemmene om å sende stoff og bilder til henne så snart som mulig på epost: ingrid.flaa.dahl@gmail.com telefon: 93094703

Øivind Haugen har fått laget en informasjonsbrosjyre om historielagets virksomhet, og den ble delt ut til medlemmene for videreformidling til aktuelle nye medlemmer. Disse vil også bli plassert på noen handlesentre og andre aktuelle steder i vårt område.

Karl O. Brox hadde et timelangt foredrag om «Bunkeren». Krigshistorie fra Trondheim og Trøndelag. Brox er en av forfatterne som har skrevet en fyldig bok om emnet. Unike bilder som tyskerne hadde tatt ble vist også på skjermen. Han hadde også med bøker for salg. Tilbudspris på 350 kroner denne kvelden.

Etter dette ble det servering og åresalg. 60 medlemmer møtte. Pr. i dag er det nå 251 medlemmer i laget.

Møtet slutt ca. kl. 21.

Referent

Harry Sollie 10.03.2017