Referat fra årsmøtet for 2015 til Nardo og Bratsberg historielag i Utleirahallen16.03.2016 kl. 18.00

1. Åpning. Leder Marit Lindstad åpnet møtet og ønsket alle velkommen. 1. mars døde Tore Husby, nær 92 år gammel. Han var med i lagets første styre da laget ble stiftet i 1994, og har senere g jort en stor innsats for laget. Vi minnes Tore med ett minutts stillhet.

2. Valg av møteleder og referent. Tore Kiste ble valgt som møteleder og Harry Sollie som referent.

3. Årsberetning. Den ble lest opp av Harry Sollie samtidig som den ble vist på bildeframviser. Den ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap og budsjett. Leif Engen ga god orientering, og dette ble godkjent. Tore leste opp skriv fra revisor der han godkjente regnskapet.

5. Medlemskontingenten beholdes som den er. 150 kr for enkeltpersoner og 200 kr for ektepar/samboere.

6. Innkomne forslag. Forslag fra styret om ett ekstra styremedlem som blir arkivansvarlig og nettsideredaktør. Dette ble enstemmig vedtatt.

7. Valg. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Nytt styre for 2016

 • Leder Jarle Aune 2 år Ny
 • Nestleder Tore Kiste 1 år ikke på valg
 • Kasserer Leif Engen 2 år gjenvalg
 • Sekretær Harry Sollie 1 år ikke på valg
 • Arkivansv./nettsidered. Øyvind Haugen 2 år Ny
 • Styremedlem Oddhild Rognø 2 år gjenvalg
 • Styremedlem Elsa Mari Florhaug 1 år ikke på valg
 • Varamedlem Ingrid Flaa Dahl 2 år gjenvalg
 • Varamedlem Arvid Gundersen 1 år gjenvalg
 • Varamedlem Per Joar Jensen 2 år Ny
 • Revisor Knut Arild Johansen Dyb 1 år ikke på valg
 • Vararevisor Arild Kobberød 1 år ikke på valg
 • Valgkomite Marit Lindstad 2 år Ny
 • Valgkomite Ole Johannes Solem 2 år gjenvalg
 • Valgkomite Gunnar Servold 1 år gjenvalg

Marit Lindstad slutter som leder etter 5 år. Hun fortsetter i valgkomiteen. Tore overrakte blomsterhilsen.

Tore oppfordret medlemmene til å varsle om de oppdager feil i den nye bildeboka 2015 slik at vi får rettet opp i arkivet vårt. Rettelser kommer også i årboka for 2016. Et manglende navn ble oppklart omgående.

Øivind Haugen lanserte ideen om bildekvelder. Det ble positivt mottatt.

Vår nye leder Jarle Aune presenterte seg selv. Han har hele tiden bodd i området vårt. Har vært aktiv fotballspiller i Nidelv. Senere også lederverv i laget. Han har arbeidet i Coop.

Anders Christensen hadde et timelangt kåseri om «Gamle bryggerier» fra ca. 1200 og fram til i dag med alle nye mikrobryggerier.

Etter dette ble det servering og åresalg. 62 medlemmer møtte. Pr. i dag er det nå 242 medlemmer i laget.

Den nye Utleirahallen er en flott innendørshall, men møterommet er for lite når det møter over 50 personer.

Møtet slutt ca. kl. 21.

Referent Harry Sollie 18.03.2016